Hans Nielsen Gundorph + Ingeborg Hansdatter Friis

1725
Occupation: Fuldmægtig hos regimentsskriver Rasch1712
Death: after 1725
1674
Birth: 1674 23 16 Vilslev sogn, Gjørding herred, Ribe amt
16501708
Birth: May 21, 1650 30 Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Occupation: Sognepræst i Vilslev og Hunderup sognefrom April 22, 1675 to April 29, 1708Vilslev sogn, Gjørding herred, Ribe amt
Death: April 29, 1708Vilslev sogn, Gjørding herred, Ribe amt
16571716
Birth: September 21, 1657 28 København
Death: May 14, 1716Vilslev sogn, Gjørding herred, Ribe amt

Facts and events

Number of children
1
FAM:_MARRIED
N
Record ID number
TCGB_F5061
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

48 - fol 11
Birkedommer Christen Gundorph, Skanderborg. 4 Febr 1757. Uden livsarvinger. Øvrige arwinger, som alle skal opholde sig her i landet, hvor afdøde er født, er indkaldt udi de Danske Gazetter, som wed Ordentlig Proclama a Dat 21 Sept 1756 er sket. Angiven død den 2den August 1756. A: Afdød Broder Jep Nielsens Børn i Gunderup, som ikke er fuldmyndige. Brev om afg. Broderen Hans Nielsen Gundorph, forpagter paa gaarden Lindberg - og dennes Slegfred? senere siges, at hun er ægte datter - Daatter Margrethe Hansdatter. Iflg tingsvidne kan hun ikke arve efter Chr Gundorph. Nævnes hendes moders svoger Jens Sørensen. Margrethe Hansdatter g Constabel Claus Erichsen, Fredericia.

Omtales Tingsvidne fra Schads Herredsting 20 Marts 1725. Og lyder saaledes:

Anno 1725 Tiirsdagen den 25 Marti for Retten frem kom Christen Gundorph fra Schanderborg, og lod i dag Protocollen tilføre, at som hans Broder Hans Nielsen Gundorph nuværende fuldmægtig ved Krencerup Rosenlund og Nørregaard i Lolland har for nogle aar siden uden ægteskab med Madame Ingeborg Hansdatter Friis af gl hr Ifuer Kraboes til Ovstrup og Harup hans efterlewerske, aulet et pigebarn wed Nawn Margrette, Saa wille Hans Nielsen Gundorph, nu herwed Rætten og for alle og En hwer i anledning af et imellem hannem og Ingeborg Friis Sluttet forlig, hawe Declareritfornæwnte Barn Margrette, er hans med Madame Ingeborg Friis aulede daatter, Til hwad ende hand og wil at det som hans ægte barn skal ansees og hawe det, om hand kommer i ægteskab, udi kiøn og kuld efter Lowen jndlyst, dog samme hans Barn Margrette Hansdatter ei nogen awr efter hannem hawe at paastaae, efter som hand nu her for Rætten lod wed bemelte sin Broder Christen Gundorph lewere 60 Sld enhwer Daler til 64 sk danske beregned, som hand det efter bemelte derom, og widere Sluttet forliig indhold giwet hawer, og dermed for alt skulle Barnet i sin tiid lade sig nøye, alleenist om Hans Gundorph lewer noget og hans tilstand bliwer dertil, wil hand uden nogens ..erdring, hawe dets Tarw udi widere eftertancker?, hwilke forskrewne Tredsinds tiuge Slettedaler Mons. Jens Sørensen boende paa Alsbroe wed Riibe, som er en Swoger til Madame Ingeborg Friis og hendes Lauwærge imodtog her for Rætten, og for samme lowede ej alleene at holde Hans Nielsen Gundorph krawesløs men end og at wære answarlig til samme strax skal worde hidsat Sicker til Barnets .. og aarlig Interesse, saa det der paa ingen skade i fremtiiden skal Beregne baade for Capital og Rændte wæret forwisset, naar det Nemlig Barnet! i sin tid selw kand betroes, og forlangendes worder, under answar til Barnet Margrette Hansdatter er Mons Jens Sørensen eller arwinger, hwor efter Christen Gundorph, paa sin Broder Hans Gundorphs wegne war Tingswidne begierende og Mons Jens Sørensen gienpart . Som og af Rætten blew udsted, forestaaende Saaleedes Rigtig af Protocollen at wære Extraheret, Testerer Ribe den 4 November 1756. Sign.

Der nævnes ogsaa en Brodersøn Niels Gundorph, Skanderborg Ladegaard.

Arven udgør 3393 rd 2 mk der uddeles i 3 Søsterlodder og en Broder lod saaledes:

En Søster Kirsten Nielsdatter i Toftnes - 678 rd 4 mk
En Søster Margrethe Nielsdatter i Aare - 678 - 4
En Søster Maren Nielsdatter død efterladt sig 5 Sønner som nyder neml:
Peder Nielsen i Roust - 135 Rd 4 mk 6 2/5 sk
Jørgen Nielsen i Gunderup - 135 - 4 - 6 2/5
Hans Nielsen tjener wed Ribe - 135 - 4 -6 2/5
Niels Nielsen tj Hospitals forstanderen i Ribe - 135 - 4 - 6 2/5
Niels Nielsen, opholdssted kende ikke, arven seq. - 135 - 4 - 6 2/5
En Broder Jeppe Nielsen, død efterladt sig 4 Sønner 3 Døttre
Niels Gundorph, Skanderborg Ladegaard - 246 - 4 - 11 7/11
Gregers Jepsen - 246 - 4 - 11 7/11
Peder Jepsen - 246 - 4 - 11 7/11
Hans Jepsen - 246 - 4 - 11 7/11
Maren Jepsdatter - 123 - 2 - 5 - 9/11
Enne Jepsdatter [Anne Jepsdatter] - 123 - 2 - 5 9/11
Maren Jepsdatter - 123 - 2 - 5 9/11

Skiftet er meget langt, der kan derfor meget vel forekomme flere arwinger, men grundet tidsnød, vil det for nuværende føre for vidt, at gennemlæse hele skiftet der først slutter fol 31.
Signeres Niels Gundorph.

Source citation
Text:

148-29
Ingeborg Friis afgangne Ivar Krabbes fra Åre under Riber stift, beneficium paupertatis i en sag imellem hende og hans Nielsen Guderup, fuldmægtig hos regimentskriver Rasch, som hende under egteskabs løfte haver krænket.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og documenter, som hun til sin, for høyeste ret indstævnt sags oplysning imellem hende og Hans Nielsen Gunderup, fuldmægtig hos regimentskriver Anders Rasch, angående, at han hende under egteskabs løfte haver krænket, forårsages unde retten at bruge, må på ustemplet papir fremlegges, oplæses og til påkiendelse antages etc.

Koldinghus den 16 Martii 1712.

Last change
November 5, 201714:45:25